Tingimused

 

69racing.ee võtab tellimusi vastu:

-  telefoni teel: (+372) 52 468 36, 58 533 430
-  saates tellimuse e-posti aadressile: info@69racing.ee või kasutades avalehel olevat varuosapäringut.

 

 

1. Üldtingimused

1.1. Ostmiseks kättesaadava kauba kogus on toodud ajalise nihkega ja võib tegelikust laoseisust erineda.
1.2. Ostja kohustused vormistada tellimus, mis sisaldab kauba täpset kirjeldust, kauba numbrit tootja kataloogi järgi või kõiki sobiva Kauba leidmiseks vajalikke auto andmeid. Tellides iseseisvalt, ilma müüjaga konsulteerimata võtab ostja endale vastutuse valitud kauba vastavuse eest.
1.3. Pärast tellimuse vormistamist kaupa ei broneerita. Ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui kokkulepitud ettemaksusumma on laekunud e-poe 69racing.ee arvele.
1.4. Ostja ja 69racing.ee vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitse ametisse või Tallinna linnakohtusse, erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

2. Hind

2.1. Kõik hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.

3. Tasumine

3.1. Klient on kohustatud enne arve tasumist kontrollima ja veenduma, et kõik maksekorralduses märgitud andmed vastavad tegelikkusele ja tegelikult tehtud tellimusele. Tasumise tähtaeg on 4 tööpäeva alates tellimuse vormistamisest. Tellimuse täitmine algab pärast 69racing.ee arvelduskontole vastava summa laekumist. Kui nimetatud tähtaja möödumisel jääb arve tasumata, tühistatakse tellimus automaatselt.

4. Kohaletoimetamine

4.1. Sõltuvalt kaubast toimub kohaletoimetamine kullerteenustega SmartPost, Cargobus või varemalt kokkulepitud meetodil.
4.2. Kaup toimetatakse kohale 1-3 tööpäeva jooksul.
4.3. Kui kaupa ei ole laos, siis võib kohaletoimetamine võtta kauem - sellisel juhul teavitame klienti.

5. Pakend

5.1. 69racing.ee soovitab hoida toodete pakendid alles ning kahjustamata, juhuks kui võib tekkida vajadus kaupa tagastada, vahetada või tuua kaup garantii kontrolli.
5.2. Kaubalt pakendilt ei või eemaldada seerianumbrit või teisi kauba identifitseerimiseks vajalikke tähiseid.

6. Lepingust taganemine

6.1. Ostjal on õigus taganeda ostu-müügi lepingust 14 kalendripäeva jooksul (alates kauba kättesaamisest). Klient peab teavitama aadressil info@69racing.ee. Avalduses palume märkida tagastamise põhjuse.
6.2. Lepingust taganemise korral kohustub ostja kandma kauba tagastamisel tekkivad postikulud kuni 10.- EUR, v.a.  juhul, kui tagastatav kaup ei vasta tellitule.
6.3. Lepingust taganemisel tuleb ostetud kaup viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul) tagastada.
6.4. 69racing.ee pakub ostjale kauba väljavahetamise võimalust koos tellimuse hinna ümberarvestusega või tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmist. Samuti hüvitame kliendi poolt makstud summa juhul kui peaksid tekkima probleemid kauba tarnimisega. Tagasimaksmine toimub ainult ülekandega ja ainult  arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti. Tagasimaksmine toimub mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast avalduse esitamist.

7. Kauba tagastamine

7.1. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis:
7.1.1. kui selgub, et kaup on kasutatud, juhindub 69racing.ee mõistlikkuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks;
7.1.2. ostja peab kauba originaalpakendi avama ettevaatlikult, seda rikkumata. Kui pakend on avamatu, siis peab tagastatav kaup olema originaalpakendis;
7.1.3. kaubal peavad olema kõik tehasekleebised, kaasa arvatud seerianumber.
7.2. 14-päevane ostust taganemise õigus ei kehti järgmiste kaupade puhul:
7.2.1. kaubad, mis on valmistatud ostja isiklikke vajadusi või eritingimusi silmas pidades;
7.2.2. ajakirjad, raamatud ning muu perioodika, määrdeained (juhul kui pakend on avatud)

8. Garantii

8.1. 69racing.ee vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, kuid ei tee seadmetele garantiiremonti. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti, 69racing.ee vahendusel maaletooja või vahetult tootjatehase kaudu.
8.2. Garantiiperiood algab arvele/saatelehele märgitud üleandmise hetkest. Tootja vastutab toote eest kuni 6 kuud või kuni 15000 kilomeetrit.
8.3. Garantiihoolduse aluseks on, 69racing.ee poolt väljastatud arve/saateleht, garantii talong ja vigastamata seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on autoriseeritud teeninduskeskuses või 69racing.ee-l õigus garantiiremondist keelduda.
8.5. Kui seadme remontimine garantii ajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.

9. Garantii alla ei kuulu

9.1. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt.
9.2.  Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest.
9.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
9.4. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).
9.5. Kui kaup on vigastatud liiklusõnnetuses või mittevastava kasutamise tulemusena.
9.6. Kui rikked sõiduki kütusesüsteemis ja väljaheitegaaside süsteemis on tekkinud mittekvaliteetse kütuse kasutamisest (sh saastatud kütuse, etüleenbensiini või hooajale mittesobiva diiselkütuse kasutamisest).
9.7. Kui vigastused (sh silla- ja roolimehhanismi vigastused) on tekkinud ebatasasel teel hooletu sõitmise tulemusena või on seotud autodetailide saadud löökidega.
9.8. Välised klaaside, korpuse ja valgustusseadmete vigastused.
9.10. Kuluvate detailide ja materjalide (õli, filtrite, pirnide jne.) puhul.

10. Garantii kohustused

10.1. Rikutud kaupa võetakse vastu ainult järgmiste dokumentide olemasolul:
10.2. Tellimus kauba paigaldamiseks ostja sõidukile, mille on välja andnud vastav autotöökoda või ametlik esindaja.
10.3. Tellimuse vorm peab sisaldama järgmisi andmeid:
10.4. Sõiduki registreerimisnumber
10.5. Omaniku nimi ja perekonnanimi
10.6. Sõiduki mark, mootori tüüp
10.7. Konkreetse detaili paigaldamise tööd ja nende maksumus ja paigaldamisega seotud kohustuslikud ühendatud sõlmede ja agregaatide vahetamise tööd. Sõiduki VIN-kood (17 numbrist ja tähest koosnev kood, mis on märgitud sõiduki registreerimistunnistusele)
10.8. Maksedokument, mis kinnitab teenuste eest tasumist (kviitungi koopia)
10.9. Teenuse ekspertiisi kokkuvõte Kauba riknemiste põhjuste kohta
10.10. Kõikide eelnimetatud dokumentide puudumine ja/või garantiidokumentide nõuetele mittevastav või vale (mitte täpne, vigadega, hooletu) täitmine võib olla põhjuseks garantiijuhtumi menetluse tagasilükkamiseks.

11. Poolte vastutus

11.1. 69racing.ee vastutab kliendi ja klient 69racing.ee ees käesolevate tingimuste rikkumisel teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
11.2. 69racing.ee ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või viivituse eest toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida 69racing.ee ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.

12. Isikuandmete kaitse

12.1. E-poes registreerimisel ja toodete tellimisel säilitab 69racing.ee kõik kliendi isiklikudandmed (ees- ja perekonnanime, tava- ja elektroonilise posti aadressid, kontakttelefon) ja informatsiooni sooritatud ostude kohta. Tellimuse vormistamise käigus kliendilt saadud andmeid käsitleb 69racing.ee kui kliendi isikuandmeid ja töötleb neid kui konfidentsiaalset informatsiooni kooskõlas isikuandmete töötlemise seadusega tõhusama tellimuste planeerimise ja tarbimisharjumuste analüüsimise otstarbel. 69racing.ee ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud kaupade kohaletoimetamiseks vajalikku informatsiooni.
12.2. Kliendil on õigus tutvuda 69racing.ee käsutuses olevate isikuandmetega ja keelata nende edaspidine töötlemine.